IN MERORIAM
ARCHIWUM
FACEBOOK
Aktualności

Powstanie nasza historia

ZSP/SZSP/ZSP. Wybór dokumentów programowych z lat 1950-1989” ukaże się na 75-tą rocznicę powstania ZSP. Antoni Dragan, koordynator tego projektu zaprasza do współpracy nad wydawnictwem.

______________________________________________________________________________________________
Pobierz założenia w pliku word                                                                                                          Pobierz założenia w pliku pdf
______________________________________________________________________________________________

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I  ORGANIZACJA PRACY NAD WYDAWNICTWEM

ZSP/SZSP/ ZSP – WYBÓR DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH z lat 1950-1989

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

I.W imieniu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego im. Wiesława Klimczaka, zwracam się z prośbą o pomoc i współpracę w przygotowaniu wydawnictwa pt. „ZSP/SZSP/ZSP. Wybór dokumentów programowych z lat 1950-1989”. W planowanym wydawnictwie chcemy zgromadzić reprezentatywny zestaw dokumentów programowych ilustrujących działalność naszych Organizacji. Zakres prac niezbędnych do wykonania jest ogromny i tylko z Waszą pomocą będziemy mogli doprowadzić tę inicjatywę do pomyślnego finału. Planujemy,  że wydawnictwo powinno się ukazać na 75-tą rocznicę powstania ZSP przypadającą w kwietniu 2025 roku. Wydawnictwo powinno wszechstronnie pokazywać  bogatą działalność naszych Organizacji i składać się z trzech tomów poświęconych działalności:  Zrzeszenia Studentów Polskich (lata 1950-73, t.1), Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (lata 1973-82, t.2) i  Zrzeszenia Studentów Polskich (lata 1982-89, t.3).

W przeszłości zrealizowaliśmy wiele ważnych inicjatyw upamiętniających działalność naszych Organizacji. Zbliżająca się 75-ta rocznica powstania ZSP tworzy jednak szczególną okazję do tego, żeby pozostawić bardziej trwały ślad naszej działalności. Mam ogromną nadzieję, że będzie nim to wydawnictwo.

Zakładam że będzie ono zawierało dokumenty:

– programowe i ideowe założenia, ważne deklaracje, stanowiska, itp.,

– pokazujące jak dbaliśmy o warunki studiowania, nie tylko socjalno-materialne, ale także te, które pozwalały nam na  reprezentowanie potrzeb środowiska studenckiego wobec władz akademickich i państwowych,

– pokazujące programową aktywność w interesie, i na rzecz środowiska studenckiego we wszystkich sferach aktywności  naszych Organizacji.

Poprzez umieszczone w kolejnych częściach książki materiały (stanowiska, apele kierowane do władz, itp.) chcemy pokazać w jaki sposób w tym czasie (1950-89) odpowiadaliśmy poprzez działalność naszych Organizacji na zmieniające się potrzeby i aspiracje  środowiska studenckiego.

To jest podstawowe założenie wyjściowe, które przyjmujemy jako punkt startu do naszej pracy. Będą się one zapewne konkretyzować w miarę postępów jakie osiągniemy. Kształt finalny „dzieła” będzie przecież w ogromnym stopniu efektem poszukiwań archiwalnych, prowadzonych w domowych archiwach oraz dyskusji jakie będziemy prowadzić, wyrażonych w nich sugestii i rad jakie mamy nadzieję otrzymać od Was!

Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do merytorycznej współpracy w programowaniu tego wydawnictwa. Prosimy o uwagi, sugestie i propozycje. Prosimy o kontakt mailowy w tych sprawach na adres; historia@myzsp.org.pl  Bardzo liczymy na to, że wspólnie będziemy pracować nad uczynieniem tego wydawnictwa najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o działalności naszych Organizacji.

Koleżanki i Koledzy,

II. Nie kwestionuję znaczenia opozycyjnej działalności politycznej niezależnych organizacji studenckich (to także część nazw własnych niektórych organizacji a nie moja ocena ich działalności), konkurujących z nami w latach ’70 i ’80. Doceniając działalność naszych konkurentów nie powinniśmy się jednak dłużej godzić z tym, że w pisaniu historii lat ’70 i ‘80 pomijane są programowe działania i inicjatywy naszych Organizacji. To dzięki tym działaniom i inicjatywom współtworzyliśmy autonomiczny charakter środowiska studenckiego. Działalność naszych Organizacji przyczyniała się do aktywniejszej obecności studentów w życiu szkoły wyższej. Rejestr zasług naszych Organizacji jest w tej sferze wyjątkowo bogaty. I chyba właśnie to jest główną przyczyną tego, że w opracowaniach z ostatnich dziesięcioleci „zazwyczaj” jest on zazwyczaj pomijany. Nie pasuje bowiem do przyjętego schematu ocen tamtych czasów. Nie jest też przecież dziełem „przypadku”, że autorzy różnych monografii (takie też się już ukazały!!) poświęconych polskiemu ruchowi studenckiemu w drugiej połowie XX w., uważający się oczywiście za „autorów niezależnych”, potrafią wszechstronnie opisać nawet najdrobniejsze zasługi naszych konkurentów z NZS-u pomijając praktycznie całkowicie prezentację naszej działalności w tamtym okresie. A jeżeli decydują się napisać coś o tym co stanowiło domenę naszej działalności w środowisku studenckim, to zazwyczaj piszą ogólnie, że np. była to aktywność środowiska studenckiego w kulturze, turystyce, itp. Jakoś dziwnie nie mogą napisać o tym, że za każdą taką inicjatywą, przynajmniej  za większością z nich, była aktywność koleżanek i kolegów z naszej Organizacji.

III. Niezgoda na ten stan rzeczy, oprócz oczywiście okazji jaką tworzy zbliżająca się 75-ta rocznica ZSP, jest zasadniczym  powodem uzasadniającym powstanie takiego wydawnictwa. Także nasza niezgoda na „zapominanie” powinna być dla nas głęboką motywacją do pracy nad wydawnictwem. Bardzo wstępne założenia programowe wydawnictwa przedstawiam w dalszej części tego szczególnego „listu”, a raczej apelu o współpracę i pomoc!. Bardzo proszę potraktować je jako wstępną roboczą koncepcję i rodzaj zaproszenia (!!!) do współpracy nad dopracowaniem  formuły i merytorycznej zawartości tego wydawnictwa. Zależy nam szczególnie na tym żeby dotrzeć do posiadaczy takich materiałów jak: stanowiska, apele, uchwały, programy, itp. z lat 1950-89. Jesteśmy zmuszeni do takiego działania, bo jesteśmy niestety jesteśmy w sytuacji przysłowiowego szewca, który bez butów chodzi. Pomimo tego, że aktywność naszych Organizacji  przez cały ten okres była bardzo bogata i różnorodna, pomimo tego, że znacząca część tej działalności polegała także na tworzeniu różnego rodzaju dokumentów, uchwał, apeli to do dzisiaj nie mamy takiego wydawnictwa, które by to dokumentowało. Cały czas jest to tylko niezrealizowane marzenie. Najwyższa chyba więc pora na to żeby zrealizować takie marzenia i plany!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

IV.
Prezentowane niżej zestawienie problemów i tematów, pragnę bardzo mocno jeszcze raz to podkreślić, nie jest pełnym rejestrem zagadnień które powinniśmy dokumentować w tym wydawnictwie. To w dalszym ciągu tylko wstępne i kierowane do dyskusji ujęcie najważniejszych wydarzeń o których powinny „przemówić” dokumenty umieszczone w poszczególnych tomach wydawnictwa. Bardzo liczymy na wzbogacenie tego rejestru problemów, wydarzeń i zagadnień w szczególności o to, co ważnego działo się w poszczególnych środowiskach, branżach, itp. Ostateczny kształt tego wydawnictwa będzie przecież zależeć, jeszcze raz to podkreślę (!!), od tego jakie efekty przyniesie kwerenda w archiwach oraz poszukiwaniach w Waszych archiwach i zbiorach domowych. Dlatego tak ważne dla naszego sukcesu tej inicjatywy jest dotarcie do tych wszystkich osób, o których Wy wiecie, że mają w swoich domowych archiwach dokumenty z czasów działalności w ZSP i SZSP w latach 1950-89.

W wydawnictwie planujemy umieścić nie tylko najważniejsze dokumenty prezentujące działalność ZSP oraz SZSP. Przedstawimy przy ich pomocy ważną część historii naszych Organizacji od utworzenia ZSP w 1950 roku aż po rok 1989.  Wydawnictwo powinno być także rodzajem kompendium wiedzy o naszej działalności i o środowisku studenckim, jego sytuacji w poszczególnych okresach. Dlatego oprócz dokumentów planujemy, że każdy z tomów będzie zawierał:

– kalendarium najważniejszych inicjatyw programowych Organizacji i środowiska studenckiego,

– zestawienie najważniejszych informacji statystycznych o Organizacji: liczebność i struktury Organizacji, władze, itp.

– zestawienie najważniejszych informacji o środowisku akademickim i studenckim w danym okresie: ilość uczelni i studentów, zmiany jakie się dokonywały w tym obszarze, wysokość stypendiów socjalnych i naukowych, wysokość opłat za stołówkę i akademiki, itp.

V. Wydawnictwo powinno obejmować lata 1950-89. Końcowa cezura dla tego wydawnictwa wydaje się moim zdaniem dość naturalna. Wyznaczają ją bowiem ważne decyzje i konsekwencje Okrągłego Stołu (OS). Po decyzjach OS powstają zupełnie nowe warunki dla działalności organizacji studenckich a przed ZSP pojawiają się nowe wyzwania, nieznane wcześniej. Warunkiem dalszego działania Organizacji staje się dostosowanie Jej działalności do pluralizmu politycznego i organizacyjnego. I to jak ZSP poradziło sobie z tym wyzwaniem jest już zupełnie odrębnym zagadnieniem, wymagającym opisania i analizy w innym wydawnictwie. Można więc uogólniając powiedzieć, że przygotowywane wydawnictwo będzie dokumentować cele, zadania programowe oraz pokazać formy pracy naszych Organizacji w okresie PRL-u.

Dodatkowym argumentem za przyjęciem takiej daty granicznej jest to, że podstawowe warunki dla naszego działania, w całym tym okresie (tj. PRL-u), były przede wszystkim konsekwencją dominującej roli PZPR i polityki prowadzonej przez  PZPR wobec środowiska akademickiego. Bez wątpienia stanowiło to także dla działalności ZSP i SZSP punkt odniesienia i wymagało określenia tej relacji w deklaracjach oraz uwzględnienia jej jako ważnej determinanty aktywności programowej. Uważam, że przygotowywane wydawnictwo powinno pokazywać, jak w latach 1950-89, zachowując założenia programowe ZSP i SZSP, realizowaliśmy nasze programowe zadania, i jak odpowiadając na rosnące i zmieniające się oczekiwania studentów dostosowywaliśmy działalność Organizacji do wyzwań, jakie wynikały z zachodzących w Kraju procesów społecznych i politycznych. Dlatego wydawnictwo będzie się składać z 3 tomów, z których każdy będzie poświęcony działalności odrębnego bytu organizacyjnego i programowego, choć nawiązującego i rozwijającego idee przyświecające założycielom ZSP i podstawowej formule organizacji określonej w 1950 roku.

VI. Z oczywistych względów (szczupłości zasobów organizacyjnych i finansowych!!) nie stawiamy sobie zadania zgromadzenia w tym wydawnictwie kompletnego zestawu dokumentów. Będzie to wybór dokumentów, choć będziemy dążyć do tego, żeby był to wybór reprezentatywny dla działalności naszych Organizacji w poszczególnych okresach. Bardzo często będą to fragmenty tych dokumentów, szczególnie wtedy gdy były one bardzo obszerne (np. uchwały przyjmowane przez kolejne Zjazdy i Kongresy ZSP) a pełne teksty umieścimy na stronie internetowej Fundacji: www.myzsp.org.pl Wyboru tych dokumentów dokonamy z dość powszechnie jeszcze dostępnych okolicznościowych wydawnictw zjazdowych, itp. Najważniejsze dla powodzenia tej inicjatywy będzie zebranie różnych apeli, uchwał i stanowisk przyjmowanych przez poszczególne środowiska i instancje Organizacji oraz przez ruchy branżowe. O to bardzo proszę!


VII. ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH. Wybór dokumentów programowych z lat 1950-73 (t.1)

Poszukujemy następujących dokumentów:

 1. Najistotniejszych uchwał przyjmowanych przez: Radę Naczelną, Komitet Wykonawczy, Rady Okręgowe i Rady Uczelniane dotyczących spraw: socjalno-bytowych studentów, spraw samorządności studenckiej i reprezentacji studentów wobec organów szkoły wyższej, ważnych wydarzeń politycznych, itp.
 2. Ilustrujących stosunek ZSP do: wydarzeń z 1956 (poznański czerwiec i październik, wydarzeń marcowych(1968), grudniowych(1970) i innych ważnych wydarzeń z tego okresu.
 3. Pokazujących jak były tworzone warunki do organizowania aktywności środowiska studenckiego w kulturze, turystyce, sprawach socjalno-ekonomicznych, dydaktyce i podnoszeniu poziomu i warunków studiowania, samorządności w domach studenckich (DS.), sądownictwie dyscyplinarnym.
 4. Opisujących programowo i ideowo Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 1955, stanowiska polityczne, apele, program Festiwalu, itp..
 5. Organizacja festiwali działalności artystycznej studentów, festiwali piosenki, przeglądów teatralnych, powstawanie studenckich zespołów pieśni i tańca, zespołów jazowych, powstawanie kabaretów, teatrów studenckich oraz powstawanie klubów studenckich jako instytucji stanowiących bazę materialną aktywności kulturalnej, także przykładowe programy klubów.
 6. Tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów zagranicznych, powołanie Almaturu, studenckie wyprawy naukowe, wymiana z zaprzyjaźnionymi organizacjami zagranicznymi, przystąpienie do międzynarodowych organizacji fakulteckich umożliwiających wymianę w ramach praktyk zawodowych(AISEC, IASTE, i inne),
 7. Tworzenie prasy studenckiej, radiowęzłów studenckich, powoływanie tzw. „jednodniówek” (gazet wychodzących okazjonalnie), reprodukcje jednodniówek powinny być ilustracją w wydawnictwie, obozy dziennikarskie w Soczewce, kształcenie dziennikarzy.8. Stosunek ZSP do rozwiązania „Po Prostu” i do związanych z tym protestów studenckich.
 8. Kluczowe uchwały Rad Naczelnych ZSP, np. takich jak uchwała z marca 1957 określająca na nowo program ZSP.
 9. Relacje ZSP z ZMP oraz stosunek ZSP do innych organizacji: ZMS, ZMW, harcerstwo.
 10. Powołanie z inicjatywy ZSP Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ (X.1957), program, ważniejsze uchwały i stanowiska.
 11. Działalność Parlamentu Studenckiego ZSP na Politechnice Gdańskiej (1957), czym był ten parlament i na czym polegał jego szczególny charakter.
 12. Powołanie z inicjatywy ZSP Ogólnopolskiego Komitetu Studentów Zagranicznych działającego przy ZSP ((XI. 1957), działalność programowa tego Komitetu, przykładowe stanowiska programowe i formy działalności.
 13. Powołanie „zagranicznych ziomkostw ZSP” skupiających polskich studentów studiujących za granicą (kraje socjalistyczne), grudzień 1957 oraz działalność ZSP w uczelniach w których studiowali polscy studenci (kraje socjalistyczne).

 


VII. SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTOW POLSKICH. Wybór dokumentów programowych z lat 1973-82 (t.2)

Poszukujemy następujących dokumentów:

 1. W wydawnictwie powinny się znaleźć między innymi dokumenty ilustrujące proces powstawania SZSP oraz prezentujące działalność programową SZSP. Poczynając od podstawowych dokumentów programowych aż po dokumenty programowe poszczególnych sfer działalności, a także stanowiska polityczne(uchwały przyjmowane przez kolejne Zjazdy, Zarząd Główny SZSP, Zarządy Wojewódzkie i Rady Uczelniane
 2. Uchwały przyjmowane na Krajowych Naradach Aktywu w Uniejowie, w szczególności om takiej randze jak uchwała z narady we wrześniu 1980 r.
 3. Ważniejsze uchwały posiedzeń plenarnych ZG SZSP oraz wybrane uchwały stanowiska organizacji wojewódzkich i uczelnianych dotyczące najważniejszych spraw dla środowiska studenckiego: sprawy socjalno-bytowe, warunki studiowania, obecność i reprezentacja studentów wobec władz akademickich(obecność we władzach kolegialnych uczelni), sprawy regulaminów studiowania, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, itp.
 4. Uchwały i stanowiska władz krajowych Organizacji i organizacji uczelnianych dotyczące powstających nowych organizacji studenckich i relacji z nimi: SKS, NZS i wiele innych (sprawy pluralizmu organizacyjnego i jego konsekwencje).
 5. Samorządność studencka na różnych poziomach, reprezentacja w organach kolegialnych, stosunek do koncepcji i idei samorządu studenckiego.
 6. SZSP wobec strajków studenckich i obecność przedstawicieli SZSP w: strajku łódzkim i w strajkach solidarnościowych, stanowisko w sprawie strajków NZS w sprawie odwołania rektora WSI w Radomiu(strajki popierające NZS), strajki w sprawie przyśpieszenia prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym (październik/grudzień 1981).
 7. Stanowisko SZSP w sprawie protestu w Wyższej Szkole Pożarnictwa(grudzień 1981) i pokazujące działalność komitetu strajkowego SZSP w tej szkole.
 8. Strajki w Wyższych Szkołach Pedagogicznych i tzw. porozumienia krakowskie z delegacją Ministerstwa Nauki w sprawie WSP, wiodącą rolę w organizacji tego procesu odegrała organizacja SZSP z Krakowskiej WSP, tekst porozumienia, stosunek innych organizacji do tego protestu i konsekwencje tego protestu.
 9. Stosunek SZSP do tzw. „latającego uniwersytetu”, udział „przedstawicieli” SZSP w spotkaniach, dotyczy to głównie środowiska warszawskiego, stanowiska władz SZSP w sprawie tych wydarzeń i ich konsekwencji.
 10. Sprawy socjalne, system stypendialny, działania SZSP w tym obszarze.
 11. Stanowisko w sprawie zmian w Konstytucji PRL dokonanych w 1976r.
 12. Polaryzacja i podziały programowe wewnątrz SZSP po 1980 roku związane z poszukiwaniem nowej formuły programowej i organizacyjnej, stanowiska platform programowych które powstawały i działały w latach 1980-82.
 13. Stanowiska SZSP w sprawach najważniejszych konfliktów i protestów: np. wobec wydarzeń w Bydgoszczy(marzec 1981), gróźb strajków generalnych  i innych wydarzeń z tego okresu oraz w sprawie studenckich strajków  jesiennych 1981 r.
 14. Stanowisko SZSP w sprawie „zawieszenia” działalności SZSP w stanie wojennym oraz w sprawie „odwieszenia” działalności SZSP w marcu 1982r, warunki na jakich odbyło się „odwieszenie” działalności SZSP.
 15. Stanowiska i uchwały określające zachowanie się SZSP w związku z ograniczeniami którym musiała podlegać działalność SZSP w stanie wojennym po wznowieniu działalności w marcu 1982r.
 16. Stanowiska SZSP w najważniejszych sprawach międzynarodowych, także tych które były podejmowane przez MZS i wobec których SZSP podejmowało uchwały.
 17. Stanowiska w sprawie projektów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z 1982 r.
 18. Stanowiska sejmików branżowych, narad pionów autonomicznych(np. turystyka, kultura-ORKS) także w sprawie relacji tych branż z SZSP oraz miejsca tych branż w SZSP.
 19. Stanowisko SZSP w sprawie odwołania Juwenaliów w maju 1981 z powodu zamachu na papieża JPII i wspólna z NZS organizacja „białego marszu” studentów Krakowa.
 20. Stanowisko w sprawie śmierci S. Pyjasa i w sprawie organizacji (odwołania) Juwenaliów 1978r.

VIII. ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH. Wybór dokumentów programowych z lat 1982-89 (t.3)

Poszukujemy dokumentów prezentujących działalność ZSP i przedstawiających m.in.:

 1. Kongres Założycielski ZSP (listopad 1982), podstawowe dokumenty programowe i uchwały precyzujące charakter działalności nowego ZSP, podstawowych dokumentów programowych Kongresu Założycielskiego z listopada 1982 , stanowiska sejmików i tzw. konsultantów którzy współtworzyli Kongres Założycielski w 1982 roku
 2. Stanowisko ZSP w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 1982 roku(maj) i z 1985 r.
 3. Nowelizacje systemu stypendialnego, stanowiska i projekty ZSP.
 4. Stanowisko ZSP wobec samorządu studenckiego.
 5. Uchwały i dokumenty które powstawały w związku z reaktywacją FAMY w 1983 r. i założenia programowe tego Festiwalu z lat 1983-89, dokumenty programowe VII Festiwalu Kultury w 1987 roku i innych ważnych wydarzeń kulturalnych, takich stanowisk było wiele i dlatego ograniczam się do wymienionych wyżej.
 6. Uchwały, stanowiska i deklaracje w sprawach międzynarodowych, także relacje i kontakty zagraniczne ZSP, relacje z MZS, Festiwal Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1985 roku.
 7. Stanowiska wobec rozwiązanego przez władze ale działającego nielegalnie po 1982 roku NZS-u oraz wobec innych organizacji studenckich, stanowiska w sprawie tworzącego się pluralizmu w środowisku studenckim.
 8. Stanowiska i uchwały w sprawie obecności ZSP w PRON, relacje z PZPR, ZSL i SD.

9.Ważniejsze uchwały i stanowiska ogólnopolskich i środowiskowych sejmików: turystycznego, kulturalnego, ruchu naukowego, sportowego, ekonomicznego, samorządów DS

 1. Stanowiska RN ZSP w sprawie kultury i stanowiska sejmiku ruchu kulturalnego.
 2. Uchwały i stanowiska Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich w sprawie działalności klubów studenckich oraz relacji z władzami uczelni.
 3. Programy (reprodukcje/skany) kolejnych koncertów finałowych FAMY (lata 1983-89) oraz VII Festiwalu Kultury Studentów(finał Katowice 1987r., apel do środowiska, program koncertu finałowego).
 4. Uchwały i stanowiska Uniejowskich narad aktywu organizowanych we wrześniu przed rozpoczęciem roku akademickiego z lat 1983-89.
 5. Stanowisko ZSP w sprawie wyborów do Sejmu w 1985 r.
 6. Uchwały i stanowiska dotyczące relacji ZSP z PZPR, ZSL, SD i PRON.
 7. Uchwały i stanowiska w najważniejszych dla studentów sprawach: sytuacji socjalno-bytowej, reprezentacji środowiska wobec władz akademickich i naszej obecności w organach kolegialnych szkół wyższych.
 8. WSTĘPNY HARMONOGRAM PRACY
 9. Wydawnictwo powinno być przygotowane na 75-tą rocznicą powstania ZSP, czyli powinno ukazać się przed kwietniem 2025 roku. Żeby zrealizować to założenie to harmonogram prac nad wydawnictwem musi zakładać kilka ważnych dat granicznych. Przestrzeganie tych granicznych warunków pozwoli na doprowadzenie do pomyślnego finału.

2.Wysyłka apelu o poszukiwania archiwaliów na potrzeby tego wydawnictwa, umieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Komisji: styczeń/luty  2024r.

 1. Przeprowadzenie kwerendy najważniejszych roczników prasy studenckiej pod kątem doboru i selekcji materiałów do tego wydawnictwa: styczeń/sierpień 2024r. (podejmuję się osobiście realizacji tego zadania (!!!) – A. Dragan).
 2. Gromadzenie i selekcja dokumentów otrzymywanych w odpowiedzi na apel: do końca wakacji 2024 r. (sierpień).
 3. Rozpoczęcie prac redakcyjnych nad gromadzonymi materiałami, skanowanie, redakcja, przepisywanie, itp.: od sierpień/grudzień 2024r.
 4. Przygotowanie finalnej koncepcji wydawniczej: grudzień 2024r.
 5. Przygotowanie materiałów do wydawnictwa, skład i redakcja materiałów, przygotowanie dodatkowych tekstów: kalendarium oraz autorski wstęp do każdego tomu (eseje oceniające działalność organizacji w każdym z tych okresów): styczeń/luty 2025r.
 6. Prace wydawnicze i drukarskie: marzec/kwiecień 2025r.
 7. Jak nietrudno zauważyć zakładam że prace nad tym wydawnictwem będą także pracą zespołową, wymagającą co oczywiste koordynacji i spotkań. Nie stać nas na to, zarówno z powodów finansowych jak i czasowych. Musimy sensownie wykorzystać to wszystko co jest „dorobkiem” z czasów Covidu, czyli pracę zdalną, większość spotkań (a może nawet wszystkie !!) odbywać przez internet, itp. Dokumenty gromadzić w postaci plików elektronicznych oraz przesyłać je w ten sam sposób. Nie wyklucza to korespondencji tradycyjnej i przesłania w ten sposób dokumentów papierowych. Jednocześnie zakładam że doprowadzimy (Fundacja) do tego że stworzymy odpowiednie warunki do gromadzenia i przechowywania tych dokumentów.
 8. Szanse na sukces tej inicjatywy znakomicie zwiększy pozyskanie do w miarę stałej współpracy (w opisany w pkt.9 sposób) kilkuosobowego zespołu programowo-redakcyjnego. ZAPRASZAM DO TAKIEJ WSPÓŁPRACY!!! W szczególności zapraszam osoby, które działały w poszczególnych „epokach” czasowych i w najważniejszych dla naszych Organizacji branżach, takich jak: kultura, turystyka i sport, sprawy socjalno-bytowe, dydaktyka i warunki studiowania, studencki ruch naukowy, sporawy zagraniczne, samorządność studencka (samorządy domów studenckich, działalność stołówek, dziennikarstwo studenckie (jednodniówki, radiowęzły), sądownictwo koleżeńskie, propaganda i szkolenia, działalność dyskusyjnych klubów politycznych, filmowych, spółdzielczość studencka, młodzi pracownicy nauki, studenci pracujący, studenckie akcje letnie, wymiana zagraniczna naukowa(wyprawy, staże i stypendia), pomoc studentom zagranicznym studiującym w Polsce, działalność w uczelniach zagranicznych w których studiowali Polscy studenci. Liczę na sugestie i podpowiedzi oraz, przede wszystkim, na deklaracje realnej współpracy
 9. Jaki sens przyświeca tej inicjatywie wydawniczej? Poza utrwaleniem wielu coraz bardziej trudno dostępnych dokumentów i ułatwieniem do nich dostępu, zakładam że przede wszystkim przygotowujemy to wydawnictwo dla wszystkich uczestników obchodów 75-tej rocznicy powstania ZSP. Zakładam także, że uda się nam w Fundacji zorganizować sprzedaż wysyłkową dla zainteresowanych, którzy nie będą mogli brać udziału w spotkaniach. Oczywiście zakładam, że rocznica ta wywoła, żywy jeszcze w wielu środowiskach odzew i spowoduje organizację spotkań środowiskowych, branżowych. Być może ostatnich w takiej formule!!. Ale nasze środowisko to nie jedyny adresat do którego powinniśmy skierować takie wydawnictwo. Powinno ono być także „dostarczone” (bezpłatnie, a to kosztuje) do wszystkich bibliotek uczelnianych i szkolnych, do redakcji i wydawnictw. Oczywiście wymaga to zgromadzenia odpowiednich zasobów finansowych i to one będą decydować o realności takiego pomysłu!! Wreszcie, powinno być ono także dostępne w księgarniach, w normalnej sprzedaży. To z kolei będzie zależeć od tego czy pozyskamy sprawnego dystrybutora, ale o tym będziemy myśleć później. Książki te w postaci cyfrowej powinny być także umieszczone na stronie Fundacji i powinny być dostępne w formie bezpłatnej!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

XI.Realizacja tego wydawnictwa bez dotarcia do Waszych domowych archiwów będzie bardzo trudna i praktycznie niemożliwa. Dlatego bardzo proszę Was o pomoc w dotarciu do tych wszystkich osób o których wiecie, że posiadają takie materiały, i o poinformowanie ich o tej inicjatywie oraz zaproszenie ich do współpracy z nami. Bardzo proszę o przesyłanie nam kopii materiałów które posiadacie i które Waszym zdaniem powinny się znaleźć w tym wydawnictwie. Prosimy także o wszelkie Wasze sugestie co do zawartości tego wydawnictwa. Będzie dla nas najwygodniej, i bardzo nam to ułatwi dalszą pracę, jeżeli posiadane dokumenty papierowe zostaną przekształcone w pliki cyfrowe poprzez skanowanie i otrzymamy je w postaci cyfrowej. Przyśpieszy to znacząco prace redakcyjne!

Proszę żeby materiały te przesyłać do nas w postaci plików cyfrowych (najlepiej jako pliki pdf lub jpg) na adres: historia@myzsp.org.pl

W wyjątkowych wypadkach, jeżeli nie będzie możliwe przygotowanie plików cyfrowych, proszę o przesyłanie do nas papierowych kopii (lub oryginałów) na adres:

Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego im. Wiesława Klimczaka Fundacji, 02-55 Warszawa, Al. Niepodległości 161 lok. 2

Jeszcze raz przypomnę, że wstępny harmonogram pracy zakłada, że powinniśmy zgromadzić maksymalnie dużo materiałów do końca wakacji (sierpień) 2024 roku. Bardzo o to proszę!! Umożliwi nam to prace redakcyjne w II połowie 2024 r. i bardzo przybliży wydanie tego zbioru dokumentów na 75-tą rocznicę powstania ZSP w kwietniu 2025 roku.

XII. Naszym jedynym podziękowaniem dla wszystkich darczyńców będzie informacja o tym, kto jest ofiarodawcą każdego wykorzystanego dokumentu, który umieścimy w tym wydawnictwie. Zakładam także że zasadnicza część pracy merytorycznej będzie realizowana na zasadzie „pro bono”. Nie wykonamy jednak na tej zasadzie całej pracy. Dotyczy to chociażby wprowadzania jako plików „wordowskich” wszystkich materiałów jakie otrzymamy.  Przygotowanie materiałów do składu, prace wydawnicze , itp. muszą być także realizowane bardzo profesjonalnie oraz finansowane! Na wykonanie tych prac będziemy potrzebować zabezpieczenia finansowego, decydującego o realności tego projektu. Gdyby udało się nam dotrzeć do jakichś programów i dotacji na działalność wydawniczą dla fundacji to byłoby to ogromnym ułatwieniem i znakomicie urealniło by to wydawnicze założenia i cele. Może się nam to uda? Wierzę że dzięki różnym kontaktom możemy przybliżyć tę szansę! Zanim to jednak nastąpi musimy liczyć na siebie!

Realizacja tego projektu będzie także ogromnym wysiłkiem finansowym  dla naszej Fundacji. Dlatego poszukujemy kontaktu z osobami, które mogą wesprzeć finansowo realizację tego projektu. Środki na ten cel będziemy gromadzić na koncie Fundacji w Banku Millenium o numerze 30 1160 2202 0000 0005 3220 8127

Bardzo liczę na życzliwe potraktowanie tej prośby, bo tylko takie jej potraktowanie przybliży nas do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Antoni Dragan

Koordynator projektu: ZSP/SZSP/ZSP. Wybór dokumentów programowych z lat 1950-1989

Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego im. Wiesława Klimczaka

Warszawa, luty 2024 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.